Arbodienst Wegéon: "UWV laat werkgevers en werknemers in de kou staan"


TILBURG, 20110701 -- Het UWV laat niet duurzame volledige arbeidsongeschikte werknemers en hun (ex) werkgevers in de kou staan. Werkgevers, die eigen risicodrager voor de WGA zijn, lopen daarmee een grote kans op een aansprakelijkheidsstelling, indien de (ex) werknemer straks zonder geld komt te zitten. Wegéon adviseert werkgevers daarom re-integratietrajecten op te starten om daarmee “het van een koude kermis thuis komen”, te voorkomen.

Binnen de veel hogere dan bij de aanvang van de WIA- wetgeving geprognosticeerde WIA- beoordelingen, is relatief vaak sprake van volledige maar niet duurzame arbeidsongeschiktheid. De grote groep 80-100% arbeidsongeschikt in de WGA wordt vervolgens niet of nauwelijks door het UWV herbeoordeeld en aan hun re-integratie wordt nagenoeg niets gedaan. Werkgevers doen er verstandig aan hier zelf de regie in te nemen, omdat zij wel de rekening van 10 jaar WGA instroom betalen. Een oproep bij de arbo-dienst (bedrijfsarts) en op basis van de bevindingen starten met re-integratie is dus het enige juiste, zo stelt Arno Linkels van Wegéon.

Bij het aanbieden van de WIA evaluatie aan de Tweede Kamer is in het kabinetstandpunt opgenomen, dat de re-integratieverplichting van de werkgever, die eigen risicodrager voor de WGA is, nader moet worden uitgewerkt. Ook moet het UWV  alsnog de herbeoordelingen gaan uitvoeren van de grote groep 80-100% volledig arbeidsongeschikten. De herbeoordelingen vinden niet plaats door capaciteitsproblemen bij het UWV.

Binnen de groep 80-100% arbeidsongeschikten bevinden zich (ex) werknemers die bij een herbeoordeling wel geschikt worden geacht werkzaamheden te verrichten. Dit zijn de praktijkervaringen van Wegéon en de Stichting Centraal Orgaan Bezwaar en Beroep voor Eigenrisicodragers (COBBE). Wanneer deze groep uitkeringsgerechtigden weer in staat is om 65% van het oude loon te verdienen, stopt de WGA uitkering. De WGA eigen risicodrager heeft een re-integratieplicht voor (ex) werknemers die gedeeltelijk arbeidsgeschikt of niet duurzame volledige arbeidsongeschikte zijn (artikel 42 WIA) en maar al te vaak is de (ex) werknemer hiervan op de hoogte of wordt hij hierop geattendeerd.

Tot nu toe is de wetgeving onduidelijk over de re-integratie verplichtingen voor de groep niet duurzame volledige arbeidsongeschikte werknemers. De te ondernemen acties zijn onvoldoende gedefinieerd. Op 25 maart 2011 heeft het kabinet aangekondigd, dat er nadere voorwaarden gaan komen om deze re-integratieverantwoordelijkheid in te vullen. Indien echter een (ex) werknemer straks zonder geld komt te zitten en hij al jaren uit het arbeidsproces is, dan is het niet ondenkbaar dat deze werknemer zijn (ex) werkgever gaat aanspreken op basis van onvoldoende re-integratie inspanningen. De werknemer heeft dan immers financiële problemen en klopt als eerste met de mededeling: “Hier ben ik weer, ik ben beter” bij zijn (ex) werkgever aan.

Wegéon adviseert daarom werkgevers, die WGA eigen risicodrager zijn, re-integratie trajecten te gaan opstarten, het liefst in samenwerking met de private verzekeraar.

Het UWV lijkt steeds meer op een sterfhuisconstructie. Linkels vreest, dat door de bezuinigingen bij het UWV hier geen verbetering in zal komen. Goede ervaren krachten lopen weg en de “overblijvers” moeten de hoge stapels achterstanden wegwerken. Om te voorkom dat werkgevers en werknemers  straks de dupe worden, adviseert hij om ook bij WGA-ers een actieve uitvoering van de verzuimregie- en re-integratie rol toe te passen. Wegéon kan daarbij ondersteuning bieden.  In tegenstelling tot de meeste arbo-diensten stopt Wegéon de verzuim- en re-integratiebegeleiding niet na de twee ziektejaren (wachttijd WIA). Wegéon blijft werkgevers, die eigen risicodrager voor de WGA zijn, ook na de wachttijd WIA begeleiden. Hiermee kan ook na de wachttijd WIA nog fors aan schadelastbeheersing worden gedaan en dus ook een aansprakelijkheidsclaim bij financiële problemen van de (ex) werknemer worden voorkomen.

Het advies van Wegéon is inmiddels door veel werkgevers opgevolgd. Daarmee is voor deze werkgevers de kou verdreven en de zomer begonnen. Voor meer informatie zie http://www.wegeon.nl  


Deel: ' Arbodienst Wegéon UWV laat werkgevers en werknemers in de kou staan '
Lees ook