De participatiesamenleving komt niet vanzelf


Wijkpeil brengt in beeld dat burgers willen meedenken en meedoen, maar met het huidige beleid en instrumenten worden zij niet bereikt.

BLEISWIJK, 20140324 -- 24 maart 2014 -- Veel burgers zijn bereid elkaar te helpen. Zo ook in Rotterdam. Sleutelfiguren uit Rotterdam West verzamelden voor Wijkpeil de meningen van inwoners uit Rotterdam West over de participatiesamenleving. Driekwart van de ondervraagden hoeft momenteel aan niemand een helpende hand toe te steken. Een groot deel is daar echter wel toe bereid. Ook wil de burger graag meedenken over het beleid. De gemeente kan van deze betrokkenheid beter gebruik maken.

Bang voor effecten bezuinigingen

Van de ondervraagden geeft een kwart aan positief te staan tegenover het idee van de participatiesamenleving, terwijl 50%  geen uitgesproken mening hierover heeft. Een kwart van de ondervraagden denkt dat de gemeente minder goed in staat is om zorg en hulp te organiseren dan de centrale overheid. Daarnaast bestaat er onder de burgers een grote zorg over bezuinigingen als gevolg van de decentralisatie van het beleid. Respondenten verwachten banenverlies, vinden dat er teveel taken bij de gemeente terecht komen, zijn bang voor ‘hapsnapbeleid’ en vinden dat er teveel aan professionele hulp op de burgers wordt afgeschoven.

Informele hulp

Een kwart van de respondenten biedt op dit moment mantelzorg of informele hulp. In 85% van de gevallen gaat het om hulp aan een familielid, een vriend, vriendin of kennis en 15% biedt hulp aan een buurman of buurvrouw. Kijkend naar de nabije toekomst verwacht bijna de helft van de respondenten dat zij meer hulp zullen moeten bieden. 

Bereidheid om hulp te bieden

De meerderheid (57%) van de mensen die momenteel geen hulp biedt geeft aan daartoe ook niet bereid te zijn. Maar er is wel degelijk voldoende potentieel aanwezig: 43% geeft aan zeker wel iemand te willen helpen, maar niemand te kennen die hulp nodig heeft. Uit de interviews komt naar voren dat deze hulp veelal zou kunnen bestaan uit sociale steun en het doen van boodschappen.

Het gemeentelijk beleid zou dus met name aandacht moeten hebben voor het bijeenbrengen van de hulpvraag en het aanbod van medeburgers.

Iets minder dan de helft van de respondenten geeft aan graag verder mee te willen blijven denken over hoe burgerhulp in de buurt een stap verder gebracht zou kunnen worden. De gemeente zou op dit punt de dialoog met de burgers moeten oppakken.

Beoordeling van de wijk en tips voor de gemeente

De respondenten geven gemiddeld een 5,1 als cijfer voor de werkgelegenheid in Rotterdam West. De mogelijkheden voor hulp en ondersteuning in de wijk krijgt het cijfer 6,4 en over de zichtbaarheid van hulpverlening (wijkverpleegkundige en opbouwwerkers) geven de respondenten het cijfer 6,7. Verder worden diverse tips gegeven om de buurt sterker te maken.

Over de respondenten

Wijkpeil is een instrument om in de belevingswereld van bewoners te kruipen én om het gesprek aan te gaan over onderwerpen die burgers raken. Via sleutelfiguren uit de etnische en buurtnetwerken is een groot potentieel voor burgerhulp aangeboord. Mensen die bovendien aangeven zich onvoldoende gehoord te voelen door ‘de gemeente’, maar wel graag mee willen denken.  

Een kwart van de respondenten krijgt overigens momenteel ook zelf hulp. In 71% van de gevallen gaat het om georganiseerde hulpverlening waarvoor een gemiddelde waardering van 7,6 wordt gegeven.


Deel: ' De participatiesamenleving komt niet vanzelf '
Lees ook