Ontslag leerkracht door stichting BOOR mondt uit in rechtszaak voor Centrale Raad van Beroep te Utrecht op 23 januari 2014


ROTTERDAM, 20140113 -- Mevrouw H. Langendoen werkte tot haar ontslag drie jaar terug tot ieders tevredenheid 29 jaar als leerkracht aan Openbare Basisschool Combinatie 70 in het Oude Noorden van Rotterdam. Ondanks positieve getuigenissen van collega’s, de uitreiking van de Erasmus penning voor 25 jaar goed onderwijs, een positieve beoordeling na een functionering-gesprek met de directrice kort voor haar ontslag en gunstige rapporten door een coach werd mevrouw Langendoen 1 september 2009 ontslagen. Ze vocht het ontslag aan bij de bestuursrechtbank. In eerste instantie verloor ze. Het beroep dient donderdag 23 januari om 10.35 uur bij de Centrale Raad van Beroep in Utrecht.

Aanleiding ontslag

De directe aanleiding voor het ontslag was banaal. Een onderwijsassistente van de school hoorde in een toilet een vierjarige autochtoon jongetje tegen een ander vierjarig jochie (Marokkaanse afkomst) zeggen; 'Als jij mij op mijn piemel kust, krijg je van mij een snoepje'. De onderwijsassistente meldde deze woorden aan de leerkracht van deze groep, die dit doorgaf aan de toenmalige directrice van de school. Ouders werden hierop naar school gehaald en een forse rel bleek geboren. De rel liep dusdanig hoog op, dat de Rotterdamse wethouder van onderwijs hierin gekend werd. Om haar ongenoegen over 'het incident' kracht bij te zetten oefende de moeder van het Marokkaanse jochie binnen de school o.a. flinke druk uit door te dreigen alle andere Marokkaanse ouders aan te zetten hun kinderen van school te halen. Uiteindelijk werd het autochtone jochie van school verwijderd.

Enkele maanden na dit incident friemelden enkele andere vierjarige jongetjes in de klas van mevrouw Langendoen aan elkaars broekje. Mevrouw Langendoen heeft de jongens hierop aangesproken en heeft dit binnen haar klas opgelost - ze zag in dit handelen geen aanleiding om verder stappen te ondernemen. De Nederlandse moeder van het van school verwijderde jochie uit het 'toilet-incident' hoorde echter van deze handelingen en verweet mevrouw Langendoen dat ze onvoldoende had ingegrepen. De vrouw klaagde mevrouw Langendoen aan bij de toenmalige directrice van de school. Deze bleek gevoelig voor de klacht van de moeder en verweet mevrouw Langendoen onvoldoende over het ‘incident’ te hebben gecommuniceerd. Er volgde een reprimande. De directrice verweet mevrouw Langendoen het ‘incident’ niet gemeld te hebben en vertelde haar hierin aanleiding te zien om haar te willen ontslaan. Uiteindelijk mondde dit ‘incident’ inderdaad uit in het ontslag van mevrouw Langendoen.

Het BOOR ontkent overigens dat de hierboven beschreven incidenten aanleiding zijn geweest zijn voor haar ontslag. De door haar werkgever opgegeven reden van ontslag werd: ‘onvoldoende functioneren’.

Dossier

Om mevrouw Langendoen te kunnen ontslaan werd een dossier opgebouwd waaruit moest blijken dat mevrouw Langendoen onvoldoende functioneerde. Coaches en observaties moesten bewijs opleveren ter ondersteuning van deze bewering. Een regelmatig observerende coach constateerde overigens dat er geen sprake was van onvoldoende functioneren. Schriftelijke verslagen van deze coach zijn beschikbaar, maar zijn in de eerste zitting van de bestuursrechtbank (zie onder) buiten beschouwing gelaten. Deze coach werd door het BOOR onder druk gezet om zijn verklaring in te trekken. Uiteindelijk heeft de opbouw van dit dossier geresulteerd in het ontslag van mevrouw Langendoen.

Ontslag aangevochten bij Bestuursrechtbank

Mevrouw Langendoen is inmiddels 55 jaar en heeft ten gevolge van dit ontslag nauwelijks mogelijkheden om een vergelijkbare baan in het onderwijs te vinden. Dat dit tot ernstige financiële en persoonlijke consequenties heeft geleid laat zich raden. Naast deze consequenties is de vrouw zeer bevlogen betrokken geweest in het onderwijs aan de overwegend kansarme kinderen binnen deze school. Ze heeft daarom het ontslag juridisch aangevochten bij haar werkgever; het Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam (BOOR). Op donderdag 24 oktober 2012 vond  de bestuursrechtelijke zitting plaats voor een meervoudige rechtbank, die leidde tot een voor mevrouw Langendoen negatieve uitspraak. Haar advocaat was (en is) Mr Derk van Elzen. 

Steun collega’s

Verschillende van haar collega's van de school gaven aan dat het hier ging om een goed functionerende medewerkster. In deze verklaringen wordt een beeld geschetst van een verziekt klimaat op deze school - een ander deel werd geschreven om aan te geven dat collega Langendoen haar werk prima verrichtte. Ook de onderbouw-coördinatrice in wiens klas zich het eerste 'incident' voltrok – mevrouw M. van der Heiden - heeft een brief geschreven waaruit blijkt dat mevrouw Langendoen altijd goed functioneerde. Mevrouw Van der Heiden is hierop zowel door de huidige directrice als door het BOOR op haar vingers getikt. Ook zij vreest voor haar baan. Zij zal tijdens de rechtszitting op 23 januari wel getuigen.

Een door mevrouw Langendoen benaderde voormalige directeur onder wiens leiding zij vele jaren probleemloos functioneerde weigerde een reactie te geven.

Personeelsbeleid BOOR

Mevrouw Langendoen is niet de enige ontslagen leerkracht op deze school. In totaal blijken 10 medewerkers te zijn ontslagen op deze school in een periode van enkele jaren - allen waren hier jarenlang aan deze school verbonden. Mensen die na hun ontslag in ander onderwijs vaak prima bleken te kunnen functioneren en vaste contracten kregen aangeboden. Kennelijk zijn dergelijke ontslagen onderdeel van een beleid van het BOOR.

Gewijzigde ontslagregels

Geconfronteerd met de casus van mevrouw Langendoen gaf een voormalig directeur voor het openbaar onderwijs Krimpen en Capelle a/d IJssel (OPOCK) – Peter van Loon - aan dat bij het ontslag van mevrouw Langendoen de in 2006 ingevoerde regels (met behulp waarvan de ontslagen zijn uitgevoerd) op een dubieuze manier zijn geïnterpreteerd en zijn ingezet. Hij gaf ook aan dat tijdens de gevolgde procedures vele fouten zijn gemaakt. 

Mevrouw Langendoen’s passie was het onderwijs aan kinderen uit probleemwijk ‘Het Oude Noorden’. Kinderen met een lastige startpositie in deze maatschappij. Een bewuste keuze voor goed onderwijs aan juist deze kinderen. 


Deel: ' Ontslag leerkracht door stichting BOOR mondt uit in beroepszaak '
Lees ook