Convenant brengt cao voor beroepssporters dichterbij


DEN HAAG, 20100702 -- De arbeidsverhoudingen van de beroepssporter in Nederland worden verder geprofessionaliseerd. Dit hebben de Werkgeversorganisatie in de Sport (WOS) en NL Sporter vandaag in het Convenant Arbeidsverhoudingen Beroepssporters vastgelegd. Het convenant vormt de voorloper van een cao voor beroepssporters. Het professionaliseren van de arbeidsverhoudingen komt het topsportklimaat van Nederland en de prestaties van de topsporters ten goede.

In het convenant dat vrijdagmorgen is aangeboden aan Bart Zijlstra, directeur Sport van het Ministerie van VWS, wordt richting gegeven aan de weg naar professionele verhoudingen. Zo hebben partijen sectorbrede afspraken gemaakt over minimum arbeidsvoorwaarden en het vastleggen van algemene verplichtingen tussen werkgever en beroepssporter. Partijen hebben daarnaast, analoog aan de landelijke Stichting van de Arbeid, gezamenlijk het structurele Overlegorgaan Arbeidsverhoudingen Beroepssporters (OAB) opgericht dat collectieve sociale voorzieningen voor beroepssporters gaat uitwerken. Het OAB zal zich verder richten op het versterken van de arbeidsverhoudingen en het betrekken van onder andere sportbonden, sportverenigingen en commercile sportploegen.

Aanleiding voor het convenant zijn de resultaten van het vorig jaar verschenen rapport `Een wereld te winnen' van de WOS en NL Sporter, in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Daaruit bleek dat voor ruim 4.600 sporters sport een geheel of gedeeltelijk middel van bestaan is. Ook bleek dat juist voor deze groep relatief weinig geregeld is op het gebied van arbeidsverhoudingen, arbeidsvoorwaarden, sociale voorzieningen en begeleiding.

Voor het Ministerie van VWS was die conclusie begin 2010 dan ook aanleiding om NL Sporter en de WOS opdracht te geven een overleggroep te vormen. Het overleg binnen de overleggroep heeft bij zowel werkgevers (WOS) als werknemers (NL Sporter) het belang van verdere professionalisering van de arbeidsverhoudingen voor de beroepssporter duidelijk gemaakt. Vandaar dat het overleg is voortgezet onder het gezamenlijk opgerichte Structurele Overlegorgaan Arbeidsverhoudingen Beroepssporters (OAB).

In de overleggroep die aan het convenant hebben meegewerkt zaten naast Ren van den Burg (WOS) en Adam Bakker (NL Sporter) ook Jeroen Bijl (manager topsport NOC*NSF), Jan Kossen (directeur KNZB), Peter Gortzak (vice-voorzitter FNV) en Chiel Warners (Atletencommissie) onder leiding van voorzitter Sjef van Gennip (WOS) aan tafel.

Werkgeversorganisatie in de sport


Deel: ' Convenant brengt cao voor beroepssporters dichterbij '


Lees ook