Feedback

Nieuwsbank voor Journalisten en Redacties

Redacteuren gevraagd

Wie zich nu meldt als redacteur van Nieuwsbank wordt lid van een team van pioniers dat de toekomst van de journalistiek misschien wel drastisch zal veranderen. De toekomstige journalist is op de eerste plaats een onderzoeker en specialist die zich vastbijt in zijn onderwerp maar daarbij de alledaagse werkelijkheid niet uit het oog verliest - zodat hij of zij een boeiend verhaal kan vertellen zonder oppervlakkig te worden en zonder verdraaiing van feiten of argumenten.

Nieuwsbank heeft geen redacteuren in loondienst. Als bedrijfsvorm denken we aan een coöperatie van freelance journalisten. Maar vooralsnog experimenteren we eerst met freelance contracten om te zien op welke basis zo'n coöperatie het best kan worden opgezet. Redacteuren hoeven uiteraard niet exclusief voor Nieuwsbank te werken. In principe kan ook een hele redactie - via een vaste contactpersoon – bijdragen leveren. Bijdragen kunnen zijn: verhalen, artikelen, podcasts, documentaires, kortom alles wat zich op een website laat publiceren. Voor het gemak spreken we hier verder alleen over "artikelen".

Kladblok

Het Kladblok kan door iedereen gebruikt worden die een (gratis) account heeft aangemaakt. De ingevoerde tekst wordt pas gepubliceerd na beoordeling door de hoofdredactie. Journalisten kunnen het kladblok gebruiken om een idee voor een artikel te lanceren en te zien of er zich belangstellenden melden om daarvoor te betalen. Omdat (journalistieke) kwaliteit cruciaal is voor de pageranking in Google, is er een hoofdredactie die de ideeën beoordeelt. Wordt er aldus met crowdfunding voldoende geld opgebracht dan zal de hoofdredactie zich als opdrachtgever gedragen. De journalist is dus als uitvoerder van de opdracht verantwoording schuldig aan de hoofdredactie, niet aan de geldschieters. De hoofdredactie heeft er alle belang bij dat de journalistieke productie aan alle journalistieke eisen voldoet anders kunnen geldschieters er niet op vertrouwen dat er werkelijk van onafhankelijke en onpartijdige journalistiek sprake is.

Betaling

Om zijn artikel in te kunnen voeren moet de journalist zich aanmelden als redacteur en daarbij een cv leveren zodat de hoofdredactie de aanmelding kan goedkeuren. Redacteuren kunnen artikelen en andere producties invoeren, na goedkeuring door de hoofdredactie worden ze gepubliceerd en wordt het credit van de redacteur verhoogd met de prijs die hij of zij voor de productie bedongen heeft en waarvoor inmiddels door de geldschieters is betaald. Nieuwsbank rekent 30 procent van de opbrengst op het moment dat de redacteur zijn credit te gelde maakt. Redacteuren zijn geheel vrij in het bepalen van hun prijs, zij kunnen ook gratis artikelen plaatsen, bijvoorbeeld om naamsbekendheid te creëren.

Voorbeeld

Het artikel De harde strijd om zacht water kan dienen als voorbeeld voor prijsbepaling:

Reiskosten € 120,00
16 uur interviews € 1.232,00
50 uur research € 3.850,00
24 uur redigeren € 1.848,00
overhead freelancer 10% € 705,00
provisie Nieuwsbank 30% € 2.326,50
btw 21% € 2.117,12
TOTAAL € 12.198,62

De redacteur ontvangt € 9.872,12 (totaal minus de provisie).

Uitgangspunt van deze berekening is een uurtarief van 77 euro voor de "zeer ervaren" journalist, zie NVJ.nl

Verplichtingen

Nieuwsbank verplicht zich haar best te doen zoveel mogelijk opdrachten binnen te halen. De redacteur die een opdracht aanneemt, verplicht zich die uit te voeren overeenkomstig de Nieuwsbank uitgangspunten, in overleg met de hoofdredacteur. De hoofdredacteur is eindverantwoordelijk voor de publicatie. Dat is nodig om een constante, hoogwaardige kwaliteit te kunnen leveren.

De redacteur verplicht zich ook om de reacties op het verhaal - ook na publicatie - te blijven volgen. Waar nodig zorgt hij of zij voor samenvattingen, antwoord op vragen of verwijdering van off-topics reacties. Wordt dat op gegeven moment te bewerkelijk, dan start de redacteur een nieuwe opdracht voor het produceren van een nieuwe versie van het verhaal.

Nieuwsbankverkopers zullen hard hun best doen uit te zoeken wie er voor een opdracht enthousiast gemaakt kan worden en dat liefst zo snel mogelijk. Dat is in de pioniersfase de belangrijkste activiteit want daar hangt het welslagen van deze nieuwe vorm van journalistiek vanaf. Vooralsnog moet daarom 30 procent van alle opbrengsten gereserveerd worden voor de Nieuwsbankorganisatie zelf.

Wanneer de opdracht is uitgevoerd overeenkomstig de uitgangspunten van Nieuwsbank, krijgt de redacteur het afgesproken bedrag uitbetaald in de vorm van credits. Hij of zij kan deze gebruiken om er andere opdrachten mee te ondersteunen maar ze kunnen ook worden omgewisseld in euros. Bij elke omwisseling houdt Nieuwsbank haar provisie van 30 procent in.

Kiemverhalen

Crowdfunding van verhalen brengt met zich mee dat vantevoren niet altijd precies bepaald kan worden hoeveel tijd een journalistieke productie gaat kosten. De eerste versie van een verhaal is vaak een 'kiemverhaal', alle ingredienten voor een groter verhaal zitten er al in maar sommige moeten nog verder uitgewerkt worden. Iedereen die weet dat journalistiek voor een groot deel uit afkijken bestaat, begrijpt ook dat Nieuwsbank een ideale inspiratiebron voor journalisten is voor het produceren van follow-ups.

Uitgangspunten die Nieuwsbankredacteuren plechtig zullen moeten onderschrijven:

  • 1. Transparantie. Klassieke media zijn ook op internet vaak terughoudend met reclame te maken voor de concurrent. Daardoor zijn ze zuinig met bronvermeldingen en hyperlinks. Nieuwsbank is dat niet. Bronvermeldingen en hyperlinks maken de Nieuwsbankredacteur controleerbaar en moedigen lezers aan alternatieve bronnen aan te dragen wanneer ze menen dat die ontbreken.
  • 2. Voors en tegens. Een maatschappelijk relevante problematiek valt altijd te analyseren in voor- en tegenargumenten of feiten die voor of tegen pleiten. 'Bubble media' zullen hun analyse beperken tot wat hun publiek welgevallig is. Nieuwsbank richt zich niet tot een beperkt publiek maar streeft naar een zo compleet mogelijke analyse bij elk probleem. De uitdaging is boeiend te blijven zonder argumenten of feiten te verdoezelen.
  • 3. Hoor en wederhoor. Een redacteur die zegt "Ik ben onafhankelijk want ik laat mij door niemand beinvloeden" heeft het niet begrepen. De journalistiek is niet "de aller-individueelste expressie van de aller-individueelste emotie" en de journalist is geen "god in het diepst van zijn gedachten". Journalisten moeten dienstbaar zijn aan iedereen die wil weten hoe de dingen in elkaar steken. De Nieuwsbankredacteur stelt zich open op tegenover alle partijen die iets van belang te vertellen hebben. Die verschillende invloeden zullen, met bronvermeldingen, in zijn productie terug te vinden zijn. Maar de journalist is geen doorgeefluik. Tegenover de lezers heeft hij of zij de plicht een afweging te maken en daarbij duidelijk te maken op welke waarden die afweging is gebaseerd. En dat doet hij geheel onafhankelijk van wie dan ook.
  • 4. Objectiviteit. "Objectiviteit bestaat niet", zeggen veel journalisten die kwaliteitsjournalistiek menen te produceren. Ze hebben gelijk want niemand kan zich geheel los maken van vooroordelen, al was het maar omdat niemand waardevrij kan zijn en dat ook niet moet willen zijn. Maar de Nieuwsbankredacteur ziet zijn verhaal wel als een object - een toestand of ontwikkeling die beschreven kan worden in termen van waar en niet-waar volgens min of meer algemeen aanvaarde normen, onbevooroordeeld en onpartijdig. De nieuwsbankredacteur houdt emotionele afstand tot bronnenmateriaal en zegslieden, met professionele achterdocht. Dat objectiviteit in absolute vorm niet bestaat mag nooit een excuus zijn om de eigen mening bij voorbaat als uitgangspunt te nemen en in tunnelvisie alleen te vermelden wat in het eigen straatje past.
  • 5. Blijvende aandacht. Nieuwsbankredacteuren nemen hun lezers serieus en laten zich graag corrigeren. Ze beseffen dat de waarheid nooit eenduidig is en zijn blij met elk nieuw gezichtspunt. Dat betekent niet dat elk reaguursel klakkeloos wordt overgenomen. Reacties die off-topic of onzinnig zijn, worden door de redacteur verwijderd. Het belang van het publiek staat hierbij voorop. Langdradige of verwarde reacties worden samengevat. De Nieuwsbankredacteur beantwoordt vragen en waardeert reaguurders vooral voor het aandragen van nieuwe feiten en ervaringen. Neemt het lezen van de reacties meer tijd in beslag dan het lezen van het verhaal zelf, dan is het wellicht tijd voor een nieuwe opdracht voor een uitgebreidere versie.

Meld je aan

Aanmelden gaat eenvoudig via deze link. Vertel waarom je redacteur wilt worden, wat je c.v. is en waar op internet je beste journalistieke producties te vinden zijn. Je krijgt dan bevestiging van je aanmelding en zo snel mogelijk daarna bericht of je inderdaad als redacteur aan de slag kunt.

Ook (pers)fotografen zijn van harte welkom. Zij kunnen hun beeldmateriaal uploaden naar de Nieuwsbank beeldbank waar redacteuren ze kunnen oppikken tegen betaling van credits aan de fotograaf.