Feedback

Nieuwsbank Voorwaarden en Disclaimers

Voorwaarden voor het inzenden van berichten

Plaatsing van een bericht gebeurt op de volgende voorwaarden:

Het copyright blijft eigendom van de auteur maar gebruik ervan is vrij van rechten mits als bron Nieuwsbank wordt vermeld.

Nieuwsbank behoudt ten alle tijde het recht een bericht te weigeren, te verwijderen of niet te verwijderen.

Nieuwsbank is niet aansprakelijk voor schade die op enigerlei wijze het gevolg is van het wel of niet verzenden van een bericht of het wel of niet plaatsen van een bericht op haar website.

De inzender is zelf de originele bron van het nieuws, of handelt in opdracht van deze. Hij of zij staat in voor de juistheid van de in het bericht vermelde feiten.

Nieuwsbank is niet verantwoordelijk voor de inhoud van op haar site gepubliceerde berichten, de inzender blijft volledig aansprakelijk. Anonieme berichten kunnen dan ook niet worden geaccepteerd.

Het is niet toegestaan via Nieuwsbank moedwillig onjuiste informatie te verspreiden. Wie dat toch doet, gaat, door aldus te handelen, akkoord met een boete van 4200 euro plus de kosten die Nieuwsbank moet maken om uit te zoeken of er sprake is van schade waarvoor betrokkene dan alsnog aansprakelijk zal worden gesteld.

Voorwaarden voor overname teksten en illustraties

  • 1. Het auteursrecht op een bericht berust bij de afzender van het bericht, Nieuwsbank heeft een databankrecht op de verzameling van berichten en een auteursrecht op de koppen waarmee deze berichten in de Nieuwsbank overzichten verschijnen.
  • 2. Hergebruik van een bericht of verhaal is toegestaan tenzij uit het bericht zelf anders blijkt. Bij hergebruik moet de afzender van het bericht als bron worden vermeld met de toevoeging '(via Nieuwsbank)'.
  • 3. De gebruiker vrijwaart Nieuwsbank voor alle eventuele auteursrechtenclaims die voortvloeien uit zijn of haar hergebruik.
  • 4. Nieuwsbank streeft naar optimale betrouwbaarheid wat betreft de feiten die op haar website worden vermeld maar wijst elke aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect het gevolg is van zulke vermelding, af.
  • 5. Nieuwsbank is niet verantwoordelijk voor enige meningsuiting of interpretatie van feiten in de door haar verzamelde berichten. Het is wel haar streven ruimte te geven aan hoor en wederhoor binnen het kader van haar berichtenbank en binnen de grenzen van wat Nieuwsbank redelijk en betamelijk vindt.
  • 6. Het is zonder voorafgaande toestemming niet toegestaan de Nieuwsbank databank zodanig te gebruiken dat Nieuwsbank daar op enigerlei wijze nu of in de toekomst schade van zou kunnen ondervinden of daardoor inkomstenderving zou kunnen lijden.

Gedragscode voor online zakendoen

Nieuwsbank onderschrijft de ECPN gedragscode voor online zakendoen. Uw betaalgegevens zijn veilig bij ons en bij onze betaalpartner MultiSafepay. Er zal geen misbruik van worden gemaakt en uw onverhoopte klachten zijn van harte welkom.