‘Europees beleid exoten vereist forse aanpassing wetgeving’


AMSTERDAM, 20140706 -- De Nederlandse regelgeving rond zogeheten ‘invasieve exoten’ vertoont veel gaten. De recent vastgestelde Europese verordening vereist dat het kabinet voor zeker 50 soorten gaten dicht. Dat blijkt uit een artikel in het nieuwste nummer van het tijdschrift Milieu en Recht. De conclusie is in strijd met uitlatingen van staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken tegenover de Tweede Kamer.

Invasieve exoten zijn planten, dieren en micro-organismen die door menselijk toedoen in een nieuw gebied terechtkomen, zich kunnen vestigen en verspreiden en daarbij schade kunnen veroorzaken aan bijvoorbeeld de inheemse flora en fauna of de volksgezondheid.  Enkele voorbeelden: diverse exotische eekhoorns vormen een bedreiging voor de inheemse rode eekhoorn, waterplanten zoals watercrassula en cabomba overwoekeren sloten en meren, ambrosia veroorzaakt bij veel mensen hooikoorts en de tijgermug kan allerlei ziektes overbrengen.

In april heeft het Europees Parlement de Verordening Invasieve Uitheemse soorten vastgesteld om deze ontwikkeling te keren. Op grond van die verordening gaat de Europese Commissie een lijst vaststellen van soorten die door alle lidstaten aangepakt moeten worden. Te verwachten is dat die lijst vele tientallen soorten zal bestrijken, en ieder geval meer dan 50. Voor al die soorten zal Nederland maatregelen moeten nemen in de sfeer van invoer- en bezitspreventie, voorkómen van verspreiding in de natuur en verwijdering van aanwezige exemplaren.

In een artikel in Milieu en Recht heeft Wilfred Reinhold, jurist en voorzitter van het platform Stop invasieve exoten, de huidige Nederlandse regelgeving rond exoten in kaart gebracht. Het gaat om uiteenlopende wetten zoals de Wet Publieke Gezondheid, de Wet Milieubeheer, de Warenwet, de Plantenziektenwet, de Visserijwet 1963 en de Flora- en Faunawet. Als de Nederlandse regels naast de voorschriften uit de Europese verordening worden gelegd, blijken er veel gaten in te zitten. Zo zijn er nauwelijks soorten waarvoor een invoer- en bezitsverbod geldt en mogen alle planten (op één na) in de natuur worden uitgezet. Voor  dieren geldt wel een verbod om ze in de natuur uit te zetten, maar diverse schadelijke exotische vissen, rivierkreeften, krabben en schelpdieren zijn van dat verbod uitgezonderd. Verder is in de huidige regelgeving slechts voor enkele soorten de verwijdering van aanwezige exemplaren juridisch verankerd.

“Ervan uitgaand dat de Europese Commissie op basis van de EU-verordening een lijst van meer dan 50 ‘zorgwekkende soorten’ opstelt, zijn er in Nederland nog veel gaten te dichten,” zo luidt een van de conclusies van het artikel.

In dat licht is het opmerkelijk dat Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken kort voor vaststelling van de verordening tegen de Tweede Kamer heeft gezegd: ”Alles overwegende concludeer ik dat de verordening in lijn is met het Nederlandse beleid en niet stringenter is geworden. In mijn ogen is er door deze verordening geen sprake van substantiële verzwaring van regels en acties voor Nederland.”


Deel: ' ‘Europees beleid exoten vereist forse aanpassing wetgeving’ '


Lees ook